واگذاری طرح‌های نیمه تمام عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) به بخش خصوصی (ظرفیت‌های قانونی / ظرفیت‌های لازم در بخش خصوصی)

مهندس مزدک عبایی